תנאי שימוש ב"יש לי שאלה" שבאתר האינטרנט של קבוצת "דב סיני"
 

המידע המופיע בעמודי "יש לי שאלה" שבאתר האינטרנט נועד להתרשמות כללית בלבד בתחום תפעול קופות גמל וקרנות פנסיה ואין באמור בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא.
 

כל המידע המופיע ב"יש לי שאלה", לרבות המידע אשר נמסר מן המומחים של קבוצת "דב סיני", משקף את דעותיהם והערכותיהם של מוסריו בלבד ואינו מייצג את עמדתה ו/או הערכותיה של קבוצת "דב סיני".
 

המידע המופיע ב"יש לי שאלה" אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש לגוף המוסדי או לגורם הפונה ואינו מהווה תחליף לבדיקה יסודית ופרטנית ולהתייעצות עם יועצים מקצועיים הבקיאים בתחום המקצועי הרלוונטי.
 

אין לראות במידע המופיע ב"יש לי שאלה" כחוות דעת מוסמכת או ייעוץ או המלצה מקצועית, וכל הסתמכות עליו הינה באחריותו הבלעדית של המסתמך.
 

אין לראות במידע הכלול ב"יש לי שאלה" הצעה או ייעוץ לביצוע פעולה כלשהי לרבות רכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
 

המידע והתשובות לשאלות שמוגשים לפונים ב"יש לי שאלה" מבוססים על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי המומחים ב"יש לי שאלה", ממקורות הנחשבים בעיניהם כמהימנים וזאת, מבלי שביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. הכללת כל מידע ו/או ניתוח ו/או נתון כאמור בדבריהם של המומחים ב"יש לי שאלה" אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור.
 

קבוצת "דב סיני", חברות בשליטתה, מנהליהן ועובדיהן, כמו גם מי מעורכי ה"יש לי שאלה" או מן המומחים המשתתפים בו,  לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש במידע המופיע ב"יש לי שאלה", אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע האמור.
 

קבוצת "דב סיני" אינה מתחייבת לפרסם כל שאלה ו/או תגובה ו/או פניה אחרת שתישלח  במסגרת "יש לי שאלה" ופרסומן נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

בין היתר, שומרת לעצמה קבוצת "דב סיני" את הזכות שלא לפרסם תכנים כדלקמן:
1. תוכן אשר הינו אסור על פי כל דין;
2. תוכן שיש בו משום פגיעה בצד שלישי;
3. תוכן שיש בו משום פגיעה בסודיות.


יובהר, כי רשימה זו אינה רשימה סגורה וכאמור, קבוצת "דב סיני" שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בכל הנוגע לפרסום התכנים.
 

כל המידע המופיע ב"יש לי שאלה" מופיע "כמות שהוא" (AS IS), ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לשלמותו, דיוקו או עדכניותו. קבוצת "דב סיני" ו/או מי מטעמה אינם אחראים למידע אשר יפורסם על ידי עורכי ה"יש לי שאלה" ו/או המומחים, ואלו נוטלים על עצמם את מלוא האחריות לשימוש ולפרסום מידע ב"יש לי שאלה".
 

קבוצת "דב סיני" שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולערוך כל שאלה ו/או תגובה ו/או פניה אחרת אשר תישלח במסגרת "יש לי שאלה", אם תראה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 

קבוצת "דב סיני" אינה מתחייבת לענות לכל שאלה ו/או תגובה ו/או פניה אחרת שתישלח במסגרת "יש לי שאלה", בין אם פורסמה ובין אם לאו, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 
כל משתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את קבוצת "דב סיני" ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לקבוצת "דב סיני", הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהועלו על ידי המשתמש ו/או בקשר להפרה של המשתמש את תנאי שימוש אלו או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של קבוצת "דב סיני", וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לקבוצת "דב סיני" על פי כל דין.
 

קבוצת "דב סיני" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאבטחת תכני ה"יש לי שאלה" ו/או לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפרסום התכנים ב"יש לי שאלה".
 

ככל שיופיעו ב"יש לי שאלה" קישורים המפנים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, קבוצת "דב סיני" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתוכנם של האתרים ואין בקישור אל אתרים אלו משום מצג כלשהו ביחס אליהם.
 

כל הזכויות ב"יש לי שאלה" שייכות לקבוצת "דב סיני" והעברת חלקים מתוכנו לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת "דב סיני" וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר