הלוואות לעמיתים


הוראות הדין
בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012, נקבעו בין היתר, הכללים למתן הלוואות לעמיתים ובלבד שסכום כל ההלוואות לעמיתים אינו עולה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקופה.

 

הלוואה לעמית שניתנה כנגד כספים נזילים, לא תעלה על 80% מהיתרה העומדת לזכותו בעת מתן ההלוואה. אם ניתנה הלוואה כנגד כספים שאינם נזילים בקרן השתלמות, סכומה לא יעלה על 50% מהיתרה העומדת לזכותו בעת מתן ההלוואה. בכל מקרה אחר סכום ההלוואה לא יעלה על 30% מהיתרה כאמור.

 

תקופת ההלוואה לא תארך יותר מ- 7 שנים.

 

התנאי הנוסף הוא שההלוואה תינתן בתנאים מסחריים רגילים ובהתאם לנוהל שקבעה ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי וכן שהיא תישא ריבית או הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים שאינם פוחתים משיעור הריבית או הפרשי ההצמדה וריבית, לפי העניין, שמקבלת קופת הגמל או קרן ההשתלמות או שיכולה הייתה לקבל על הלוואות בתנאים זהים או דומים.

 


מתן הלוואות לעמיתים מכספי הקופה
ככל שהחברה המנהלת תחליט לתת הלוואות לעמיתיה, מכספי הקופות שבניהולה, אנו ערוכים להעניק את השירותים הבאים:
 1. קבלת בקשות ההלוואה והמסמכים הנלווים וקליטתם.
2. בדיקת הזכאות לקבלת ההלוואה בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה המנהלת.
3. אימות נתוני המבקש בהתאם להוראות הלבנת הון ובהתאם להוראות למניעת מעילות והונאות.
4. יידוע העמית בכתב על אישור/דחיית הבקשה.
5. אחריות לאי-מתן הלוואה במקרה של הלוואה קיימת או במקרים של עיקול/ שיעבוד/ קיום צו שיפוטי אחר.
6. מניעת מתן הלוואה לעמית שביקש למשוך כספים ולעמית שביקש לעבור לקופה אחרת.
7. הקמת ההלוואות במערכת ה"דוסי" והכנת הוראות לתשלומי הלוואות לעמיתים, באמצעות מס"ב, אשר יאושר על ידי החברה המנהלת.
8. ניהול גביית תשלומי ההלוואה באמצעות מס"ב / הוראת קבע על ידי קובץ לגביית החזרים שנכין.
9. התאמה יומית של הלוואות שניתנו ושל תשלומי הפירעון המשולמים מול חשבון הקופה.
10. מעקב אחר פירעון ההלוואה.
11. ניהול גביית תשלומי הלוואה בפיגור באמצעות מס"ב/ הוראת קבע/ במזומן/ בהמחאות.
12. משלוח מכתבי התראה לעמית במקרה של איחור בפירעון ההלוואה.
13. ניהול גביית תשלומי פיגורי הלוואה מהעמית או מהיתרה במקרה משיכה.
14. ביצוע שערוך ההלוואות.
 

דוגמא למסך ראשי לפתיחה ועדכון הלוואות לעמיתים

 הלוואות לעמיתים - מסך ראשי

 

מאחורי הקלעים
קיימות שתי אפשרויות לתפעול ההלוואות: האחת כשאנו משמשים גוף מתפעל לקופות הגמל והאחרת שאנו מעניקים את השירות Stand Alone.


במקרה שאנו משמשים גוף מתפעל, אזי כול הפעילויות נעשות במערכות שלנו: הקמת ההלוואות, ביצוע בקרה אל מול מצב חשבון העמית ומול קובץ הגדרות לבחינת הזכאות, הפקת לוחות סילוקין, רישום במערכת הנהלת חשבונות, שיערוך הנכס, טיפול בהחזרים, מעקב אחר פיגורים, דיווחים וכיוצא באלה.


ככל שנעניק את השירות כשרות ייחודי והקופות מקבלות את שירותי התפעול באמצעות גורם מתפעל אחר (למשל בנק), אנו נבצע את הפעולות הבאות:
1. עבור כל פעילות שתרשם במערכת ההלוואות נפיק פקודת יומן להנהלת החשבונות שתועבר להנהלת החשבונות של הקופה, בגוף המתפעל.
2. בסוף כל חודש נעביר אליכם דו"ח יתרות הלוואות כן נעביר להנהלת החשבונות פקודת יומן לשערוך ההלוואות לפי כללי השערוך של האוצר.
3. נספק לכם מידע שוטף, עקב פניות שלכם לקבלת מידע, על מצב הלוואות כפי שתבקשו.
4. פעם בשנה נספק לכם קובץ אקסל עם נתוני הלוואות לצורך הדפסתם במכתב לעמית.
יודגש כי המערכת שלנו יכולה להתממשק לכל מערכות התפעול של הבנקים, למערכות CRM ולאתר האינטרנט של החברה באמצעות ממשק XML.


סוגי הלוואות
מערכת ה"דוסי" תומכת במגוון סוגים של הלוואות:
הלוואה עם החזרים קבועים ואחידים - לוח שפיצר.
הלוואת "בלון" - פירעון הקרן והריבית בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.
תשלומי ריבית לאורך תקופת ההלוואה ופירעון קרן בתום תקופת ההלוואה.
הלוואה עם תקופת גרייס - החזרי ההלוואה יחולו לאחר תקופת "חסד".
 

לכל אחת מההלוואות אנו מאפשרים את הפרמטרים הבאים:
הצמדת קרן/ריבית למדדים / מטבעות או שקלית;
ריבית קבועה או ריבית משתנה.
אנו גמישים הקמה ובהתאמת סוגי ההלוואות לצורכי הלקוחות.
 

דוחות
דוח גביה חודשית של החזרי הלוואות (תכנון מול בפועל).
דוח שיערוך שווי תיק ההלוואות.
דוח גיול הלוואות.
דוח פירוק החזרי הלוואות (נומינאלי, ריבית והצמדה).
ממשק שליפת נתוני הלוואות לצרכי הדוח השנתי.
דוח בקשות משיכה – נתוני הלוואה קיימת (עם אופציית קיזוז אוטומטי של היתרה)
פרעון הלוואה חלקי.
ניהול שערוך הלוואות בשווי הוגן.
דוח גביה באמצעות מס"ב.

 

דוגמא לחישוב החזר הלוואת שפיצר 

הכנס את נתוני ההלוואה: סכום ההלוואה, שיעור הריבית השנתית ותקופת ההחזר בשנים.

קבל את סכום התשלום החודשי.

 

סכום ההלוואה (ש"ח):  

 

שיעור ריבית שנתית (%):  

 

מספר שנים להחזר:  

 

 

סכום החזר חודשי (ש"ח):  

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר