פיגורי גביה ממעסיקים

 

הוראות הדין
חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 מעניק לעובד, במקרים מסוימים, את ההגנה הנדרשת במקרה שהמעסיק לא מעביר את ההפרשות (תשלומים לקופת הגמל), במלואן ובזמנן.
לפי הוראות סעיף 19א לחוק הגנת השכר, על קופת גמל, לזקוף לזכות עמית, באופן רעיוני, תשלומים אשר המעביד חייב בהעברתם, אך בפועל לא התקבלו בקופה, ולהקנות לעמית בגין תשלומים אלה זכויות מלאות כל עוד לא קבע בית הדין לעבודה שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה של הקופה.
במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (גמל), התשס"ה 2005, תוקן חוק הגנת השכר, באופן שנקבעה עבירה פלילית והוגדל הקנס על מעביד שלא העביר כספים שניכה משכרו של העובד. לא רק זאת אלא אף הוטלה חובה על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות ככל שניתן למנוע את העבירה הנ"ל והפרת חובה זו תגרור תשלום קנס לפי חוק העונשין.
בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 נקבעו ההוראות בדבר תשלומים לקופת גמל הנוגעות בין היתר לעמית שכיר.
 

המערכת
במערכת ה"דוסי" מנוהל קובץ מצב פיגורים, על פי פרמטרים, הגדרות וסימולאציות שונות. הקובץ כולל את מצב הפיגורים, ככל שקיים, לכל עמית ומשמעות "פיגור" היא חוסר בהפקדה או הפקדה שלא במועדה.

מערכת ה"דוסי" מאפשרת לתחזק ידנית את בסיס הנתונים, תוך כדי עדכונים שוטפים של מצב העמית. זאת תוך מעקב אחר תגובת המעסיק, למילוי ועדכון הפרטים עבור עובדיו (כגון חופשת מחלה/לידה/הפסקת עבודה/הפרשה לקרן אחרת והחל מאיזה תאריך). לפיכך, המערכת הממוכנת תתמוך בכל השלבים של הטיפול בפיגורי מעסיקים כדלקמן:
1. ביצוע מעקב חודשי אחר חובות מעסיקים.
2. הפקת דוחות פיגורים הכוללים את הפרטים הבאים: פרטי המעסיק, היקף החוב, פירוט קרן החוב, פירוט ריבית הפיגורים, פירוט הפסד התשואה בתקופת הפיגור, פירוט תקופות החוב השונות, האם נשלח מכתב התראה למעסיק ומהו מועדו, מועד משלוח מכתב ההתראה האחרון למעסיק, מספר מכתבי ההתראה שנשלחו למעסיק, סטטוס מיוחד של המעסיק (פירוק/ הקפאה וכו'), פירוט תשלומים עתידיים (המחאות) שהעביר המעסיק, צעדים משפטיים שננקטו כנגד המעסיק (תביעה/ הוצל"פ/ פס"ד/ התקופה שגינה הוגשה התביעה וכו', מספר העמיתים בגינם לא הועברו תשלומים וכיוצא באלה.
3. הפקת דוח פיגורים חודשי לחברה המנהלת.
4. סיוע ליועץ המשפטי של החברה (בנתונים ודוחות) להגיש תביעה משפטית כנגד המעסיק החייב.
5. טיפול בזקיפת התשלומים המתקבלים לחשבונות העמיתים (קרן + רווחים) וזקיפת ההפרש בין ריבית הפיגורים והתשואה בחשבון הקופה.
6. העברת סכומים שנגבו לקופות אליהם עברו העמיתים בצירוף הודעה מתאימה.
7. רישום הכנסות החברה המנהלת מהפרשי הריבית והתשואה.
8. משלוח מכתבי התראה למעסיקים / לעמיתים בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.


בנוסף לאמור לעיל, למערכת ה"דוסי" יש ממשק ל- CRM, המאפשר לשלוח את הנתונים הקיימים בחתכים שונים למערכת קשרי הלקוחות של החברה המנהלת.

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר