טיוב נתונים

ב-21 בנובמבר 2011 פורסם חוזר טיוב הנתונים שתוקן ב-18 בנובמבר 2012 ( תיקון חוזר גופים מוסדיים 2012-9-16) בדבר טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופים מוסדיים, החל על כל הגופים המוסדיים.

 

מטרת החוזר להגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח שרישום זכויות עמיתים במערכות המידע יהיה:
1. מהימן
2. שלם
3. זמין וניתן לאחזור.

 

לשם כך, על הגופים המוסדיים לבצע "פרויקט הטיוב".

 

לצורך פרויקט הטיוב על הגוף המוסדי חלות החובות הבאות:
1. לערוך סקר פערים אודות המידע הקיים;
2. לבנות מודל מיפוי ודירוג הפערים תוך התייחסות למהותיות השפעתם על עמית או קבוצת עמיתים ועל יציבות הגוף המוסדי;
3. להכין תכנית עבודה לטיפול בכשלים שנמצאו שתכלול:
    א) התייחסות לבחינת תפקוד מערכות המידע,
    ב) סידור המידע הקיים ושמירתו,
    ג) אימות נתוני עמיתים,
    ד) עיבודי נתונים, תכנון ויישום בקרות,
    ה) תהליכים ונהלי עבודה לטיפול בגורמים שיצרו כשלים ופגיעה באיכות הנתונים, לשם מניעת הישנותם.

 

החוזר כולל הוראות לטיוב נתוני ממשק האחזקות (שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני), כך שהנתונים הנכללים בממשק האחזקות יהיו מלאים ורציפים לאורך תקופת החיסכון.

 

זאת ועוד, על גוף מוסדי מוטל לתעד את תכנית העבודה, את המעקב בדבר התקדמות פרוייקט הטיוב ואת כלל תהליך הטיוב, לרבות העקרונות לפיהם בוצע טיוב הנתונים.

 

החוזר מטיל על הגוף המוסדי חובת דיווח לממונה במקרים בהם הוחלט להשיב כספים לעמיתים ובמקרים בהם בוצע תיקון בנתוני הדוחות הכספיים, בדיווחים הנלווים או בדוחות לעמיתים כתוצאה מהטיוב שבוצע.


 

חוזר זה דורש הערכות תפעולית רבה של הגופים המוסדיים.פנדה יועצים בע"מ הינה חברה בקבוצת החברות שבבעלותו ובניהולו של מר דב סיני. החברה מרכזת לתוכה שירותי ייעוץ, ליווי, ביצוע והכוונה בעת טיוב בסיסי נתונים פיננסיים, הן באופן שוטף והן לקראת הסבות בין מערכות ומעבר בין גופים מנהלים ועל כן היא ערוכה לסייע לגוף המוסדי ביישום מלא של "פרויקט טיוב הנתונים".


בימים אלו מבצעת החברה פרויקטים רחבי היקף לטיוב נתונים של קרנות פנסיה ושל קופות גמל, כחלק מתהליך הסבת מערכות אותו מבצעות הקרנות. בנוסף לכך, מבצעת החברה טיפול מלא של מסמך ההכרעה  שנקבע על ידי משרד האוצר בנוגע לפיצוי בשל איחור בהעברה ומשיכה של כספים, וזאת עבור מספר גופים מוסדיים.

בפרויקטים אלו מועסקים באופן שוטף צוותים של עובדים מטעם החברה תוך שימוש בידע נרכש וניסיון רב ובכלים מהמתקדמים ביותר לטיוב נתונים.

 

מעט מתגובות שקיבלנו מלקוחות:

מנתח מערכות באחת מחברות הביטוח: "... וניתן לראות שאיכות הטיוב גבוהה".

מנהל איכות פיתוח תוכנה - תחום חסכון ארוך טווח: "עבודה מצוינת."

משנה למנכ"ל ומנהל תחום חסכון ארוך טווח בחברת ביטוח: "טרם נתקלתי בעבודה באיכות גבוהה כזאת..."


מבנה ארגוני טיפוסי לפרויקט טיוב נתונים ואחזור חישובים:

 טיוב נתונים

 

טיוב נתונים מנהלתיים
 בשלב הראשון אנו מתמקדים בטיוב נתוני העמיתים, השארים (ילדים, הורים ובני זוג) ומוטבים אחרים (ככל שקיימים).

בשלב השני אנו מטפלים ביתר הישויות הדורשות טיוב.


בסיסי המידע העומדים לרשותנו הינם באמצעות המערכות השונות של הגוף המוסדי, טפסי הסריקה - טפסי הצטרפות, טפסי עדכון פרטים, צילום ת"ז וכל התכתובות מול קופת הגמל או קרן הפנסיה, מאגרים פומביים ואתרי אינטרנט (לרבות כאלו שבתשלום).


בטיוב הנתונים אנו מפעילים כלי עבודה ממוחשבים, לרבות כתיבת תוכניות ספציפיות המתאימות למאגרי המידע של הגוף המטויב, לצד עובדים שלנו שמבצעים את עבודת הטיוב הידנית.
 

טיוב נתוני זכויות העמיתים
בפרוייקט זה, אנו עוסקים הן בטיוב הפרטים המנהלתיים (ככל שנדרש טיוב לפרטים אלו) והן בטיוב נתוני זכויות העמיתים של עשרות אלפי חשבונות עמיתים. התוצר הוא הקמת "ספר עזר" לחברה עם נתוני יתרות ותנועות מטוייבים ותיקון הפרטים המנהלתיים השגויים במערכות "הירוקות" של החברה.
זאת ועוד, אנו מבצעים תחשיבי שערוך תנועות, כולל חישוב מתאים של דמי סיכון, דמי ניהול ותשואה, כדי לבדוק את יתרות הסגירה המתקבלות ביחס לנתוני המערכת. 

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר