קופת גמל בניהול אישי

Individual Retirement Account - IRA

 

כללי
במהלך שנת 2009 הותקנו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי), התשס"ט-2009, המאפשרות לעמית להעביר את ניהול הכספים לקופה בניהול אישי במסגרת קופת גמל לתגמולים ובקרן השתלמות.


במסגרת התקנות נקבע כי מרבית מגבלות ההשקעה שחלות על קופות גמל רגילות יבוטלו, לחוסך יינתן שיקול דעת מלא ביחס לאופן שבו יושקעו כספיו, והוא יוכל לבחור לנהל את תיק השקעותיו בעצמו או באמצעות מנהל תיקים שינהל את תיק ההשקעות בכפוף להוראותיו.


האישור להפעלת קופת גמל בניהול אישי ניתן לחברה המנהלת של קופת גמל.


האחריות לקיום הוראות חוק קופות גמל, תקנות והוראות שנקבעו מכוחו מוטלת על הגוף המוסדי.


בנובמבר 2009 הפיץ הממונה על שוק ההון  ביטוח וחסכון נוהל המסדיר את הפרוצדורה להקמת קופת גמל בניהול אישי.


תנאיי סף להצטרפות
רשאים להצטרף לקופה בניהול אישי:
1. עמית שכיר ועמית עצמאי בקרן השתלמות;
2. עמית עצמאי בקופת גמל שאינה משלמת לקצבה, המפקיד כנגד הכנסות שיש לו כשכיר;
3. עמית עצמאי בקופת גמל שאינה קופת גמל משלמת לקצבה, רק לגבי כספים משכבות של עד 31/12/2005;
4. עמית שוטר, עמית סוהר או עמית משרת קבע.


ישנם גופים מוסדיים המגבילים את סכום המינימום לניהול הכספים בקופת גמל בניהול אישי.
 

פתיחת חשבון
החברה המנהלת שקיבלה אישור על כך, מעניקה לעמית פלטפורמה חוקית ותפעולית לניהול הקופה, פותחת עבורו חשבון עו"ש, חשבון משמרת ניירות ערך וחשבון עו"ש מט"ח למבצעי פעולות בחו"ל. חשבונות אלו יכולים להיות בכל בנק ו/או חבר בורסה עליו או עליהם תחליט החברה המנהלת. חשבונות אלו ייפתחו על שם החברה המנהלת (תחת ח.פ. של המנהלת), עבור עמית מסוים.


העמית מקבל ייפוי כוח לניהול כספי החסכון כל עוד הוא מנהל אותם בעצמו. אם בחר לעבוד עם מנהל תיקים, אזי מנהל התיקים יקבל את ההרשאות לפעול בחשבון.


ניהול ההשקעות
כספי קופה/ קרן בניהול אישי ניתנים להשקעה רק בני"ע סחירים, בפיקדונות, ובקרנות נאמנות, בישראל ובמדינת חוץ מאושרת.
אסורה ההשקעה במוצרים מובנים. אסורה ההשקעה באופציות למעט אופציות מכר בלבד ששווין לא יעלה על 5% מהכספים שצבר העמית בקופה.
חל איסור על קבלת אשראי, שעבוד נכסים, מתן ערבויות והלוואות לעמית.
קיימת חובת קיום הליך תחרותי לשירותי הברוקראז' שיינתנו לקופה בניהול אישי ואף קיימת מגבלה על רכישת שירותי ברוקארז' מצד קשור בהיקף שלא יעלה על 20% מסך העמלות המשולמות על ידי גוף מוסדי בגין רכישת כלל שירותי הברוקראז'.
כל הדיווחים והפעולות בחשבון החוסך (הפקדות, משיכות וכדומה) מבוצעות ע"י החברה המנהלת כפי שנעשה בכל קופת גמל אחרת.
כל עמית הזכאי להצטרף לקופה או לקרן רשאי להעביר אליה כספים מכל קופה או קרן בהתאמה.
דמי הניהול בקופת גמל בניהול אישי נגבים מנכסי קופת הגמל ומוגבלים לשיעור שלא יעלה על 2% לשנה.


יתרונות לעמיתים בחסכון באמצעות קופה אישית
1. ניהול אישי של כספי החיסכון ללא תלות בעמיתים אחרים.
2. התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות בהתאם לצורכי העמית, רמות סיכון, משך החיסכון.
3. הכספים נהנים מאותן הטבות מס ושמירה על זכויות במסגרת קופות גמל וקרנות השתלמות.
4. העמית שותף פעיל בבחירת אפיקי / נכסי ההשקעה.
5. יכולת לבצע שינויים מהירים בהתאם למצב השווקים והתאמת תיק ההשקעות.
 

יתרונות לחברה המנהלת
רוב ההוראות הרגולטוריות, נכון להיום, לא חלות על החברה המנהלת בעת ניהול קופת גמל בניהול אישי.
להלן מספר סעיפים בולטים שאינם חלים על החברה המנהלת:
קיום של ועדת השקעות לא נדרשת.
אין מגבלות השקעה לפי תקנון או לפי מדיניות השקעות.
השתתפות באסיפות כלליות - לא נדרשת.
השקעות הכספים יעשו בהתאם לרצון ולצורכי העמית ולכן יש לכך יתרון במעבר מקופה כללית לקופה בניהול אישי.

הוראות טיוטת החוזר על הקמת מסלולי ברירת מחדל וטיוטת חוזר בדבר התאמת מסלול החיסכון למאפייני העמית הקובעות את מודל התאמת החיסכון לצורכי העמית ולרמת הסיכון בהשקעה לא חלים על קופת גמל אישית, כך שהאחרונה יכולה להוות תחליף לקופות הללו.
 

תגמול למשווקים
על פי התקנות, חל איסור על תשלום עמלת הפצה או דמי עמילות בגין חשבון עמית בקופת גמל בניהול אישי. יחד עם זאת, החברה יכולה לשלם שכר למשווקיה.
 

שירותי מחשוב ותפעול
קבוצת "דב סיני" מעניקה שירותי תפעול מלאים לקופות גמל בניהול אישי בהיקף נכסים של למעלה מ- 1.6 מיליארד ש"ח.

 

למעשה הקבוצה הייתה חלוצה בתחום זה וצברה ניסיון תפעולי ומיכוני רב במשך השנים: החל משנת 1998 לקופות גמל מרכזיות לפיצויים רב מסלוליות וכיום לקופות גמל בניהול אישי לתגמולים ולקרנות השתלמות.


התפעול מבוצע במערכת ה"דוסי", תוך שילוב עובדי החברה המנהלת ועובדי קבוצת "דב סיני", במתכונת שמסוכמת בין הצדדים.


שירותי התפעול כוללים את כל צורכי המחשוב לתפעול ולהנהלת החשבונות, כולל שיערוך יומי, תשואה יומית, דיווח לעמיתים, לרשויות ולצורך הכנת הדו"חות הכספיים.
 

כמו כן, אנו דואגים לעדכן מעת לעת את התוכנה ולהתאימה להוראות ההסדר התחיקתי כפי שחלות על קופות גמל, ובנוסף על כך אנו ערוכים לבצע פיתוחים נוספים של התוכנה על פי דרישותיו הספציפיות של הלקוח.

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר